Izvēlne
Ingredients 6

ALDARA POLITIKAS UN PROCEDŪRAS

Vides ilgtspēja ir nozīmīgs mūsu komercdarbības elements. Mūsu veiksmīgās darbības nākotne ir tieši atkarīga no vides kvalitātes. Mēs pastāvīgi meklējam iespējas, kā samazināt mūsu darbības ietekmi uz vidi un klimatu. Mūsu pienākums ir nodrošināt ilgtspējīgu darbību ne tikai attiecībā uz vidi, bet arī sabiedrību, kurā mēs darbojamies. AS Aldaris nepārtraukti optimizē dabas resursu izmantošanu; mēs izvērtējam savu darbību un produktus no to aprites cikla skatupunkta, izstrādājam un izmantojam videi saudzīgus materiālus un tehnoloģijas, tādējādi veicinot ilgtspējīgu attīstību. 

Mēs lepojamies ar to, ka mūsu uzņēmums darbojas, pamatojoties uz ētikas principiem, un tāpēc mēs vēlamies, lai arī mūsu sadarbības partneri šos standartus savā uzņēmējdarbībā. 

Carlsberg grupas piegādātāju un licences turētāju rīcības kodekss latviešu valodā (pieejams šeit) un angļu valodā (pieejams šeit).

Carlsberg grupas vispārējie iepirkumu noteikumi un nosacījumi latviešu valodā (pieejams šeit) un angļu valodā (pieejams šeit).

Carlsberg grupas veselības un drošības prasības:

Piemērojamas no 2023. gada 20. marta: latviešu valodā (pieejams šeit) un angļu valodā (pieejams šeit).

Piemērojamas līdz 2023. gada 20. martam: latviešu valodā (pieejams šeit) un angļu valodā (pieejams šeit).

Enerģija un izmeši

AS Aldaris veic pasākumus, kas nepieciešami, lai pēc iespējas efektīvāk izmantotu visu veidu energoresursus, kā arī regulāri izvērtē iespējas izmantot atjaunojamos energoresursus, lai samazinātu oglekļa dioksīda izmešu apjomu.

Ūdens

AS Aldaris veic pasākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu ilgtspējīgu ūdens izmantošanu.

Notekūdeņi

AS Aldaris nodrošina savu notekūdeņu nepiesārņošanu videi kaitīgām vielām. Veic regulāro notekūdeņu monitoringu.

Ieguldījumi un iepirkumi

Plānojot savu budžetu un projektu īstenošanu, AS Aldaris savu ieguldījumu un iepirkumu ietekmi uz vidi ir noteicis par prioritāti.

Iepakojums

AS Aldaris pastāvīgi samazina iepakojuma materiālu apjomu un veicina iepakojuma materiālu pārstrādi un atkārtotu izmantošanu, tādejādi samazinot ietekmi uz vidi. Ja tirgū tiek piedāvāti jauni iepakojuma veidi vai materiāli, izvēle tiek veikta pamatojoties uz to aprites cikla analīzi, ņemot vērā kopējo ietekmi uz vidi.

Atkritumi

AS Aldaris līdz minimumam samazina radīto atkritumu apjomu, tādējādi samazinot augsnes, ūdens un gaisa piesārņojuma līmeni.

Ieinteresētās puses

AS Aldaris veido atklātu un objektīvu dialogu par vides jautājumiem ar visām ieinteresētajām pusēm.

Darbinieku iesaistīšana

AS Aldaris iesaista savus darbiniekus vides un energoefektivitātes pārvaldības sistēmas darbībā.